Obchodní podmínky programu innogy Premium

 1. Vlastníkem zákaznického programu innogy Premium, jenž je dostupný na internetových stránkách www.ipremium.cz a po ‍přihlášení do ‍zákaznického portálu innosvět, je společnost innogy Energie s. r. o., IČ: 49903209, se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10 – Strašnice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 220583 (dále jen „innogy“).
 2. Provozovatelem programu innogy Premium je společnost VMLY&R ‍s.r.o. se ‍sídlem Bubenská ‍1, 170 ‍00 Praha ‍7, IČ: ‍261 ‍33 ‍113, společnost zapsaná v ‍obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v ‍Praze, sp. ‍zn. ‍C ‍73088 (dále jen „Provozovatel“).
 3. Účast v Programu innogy Premium je dobrovolná a vzniká na základě rozhodnutí zákazníka o ‍využití nabídky programu innogy Premium. Využít nabídky programu innogy Premium může pouze zákazník společnosti innogy Energie s.r.o. s uzavřenou Smlouvou o sdružených dodávkách plynu a/nebo elektřiny a aktivovaným innogy účtem v servisním portálu innosvět  (dále jen „Zákazník“).
 4. Nabídku programu innogy Premium je možné využívat na internetových stránkách www.ipremium.cz nebo po ‍přihlášení do ‍zákaznického portálu innosvět.
 5. Nabídka innogy Premium spočívá v poskytnutí slevy na výrobek nebo službu poskytované smluvním partnerem innogy (dále jen „Partner programu“). Nárok na slevu je Zákazník povinen prokázat předložením slevového kupónu/kódu, který je mu po objednání odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce (alternativně poštou ve fyzické podobě do 2 týdnů od objednávky, pokud je taková možnost nabízena), nebo si slevový kód může Zákazník nechat zaslat prostřednictvím SMS. Způsob využití slevy je podrobně a závazně popsán v detailu každé nabídky. Objednání a doručení slevového kupónu/kódu je bezplatné.
 6. Všechny nabídky na ‍innogy Premium mají omezenou platnost. Platnost je vždy uvedena v detailu nabídky. Jednotlivé nabídky mohou být omezeny maximálním počtem Zákazníků, kteří si mohou nabídku objednat, nebo mohou být omezeny maximálním počtem objednání nabídky jedním Zákazníkem. Případná další omezení nabídek jsou podrobně popsána v detailu každé nabídky.
 7. Nabídky programu innogy Premium nelze kombinovat s jinými slevami Partnera programu, není-li v detailu nabídky uvedeno jinak. Slevový kupón/kód nelze vyměnit za jiné plnění ve stejné hodnotě poskytované Provozovatelem, Partnerem programu nebo innogy, ani nelze slevový kupón/kód proplatit v hotovosti.
 8. Využitím nabídky innogy Premium vstupuje Zákazník do právního vztahu přímo s Partnerem programu. Provozovatel ani innogy neodpovídají za škody/újmy vzniklé Zákazníkovi případnými změnami nabídky ze strany Partnerů programu, které mají za následek nemožnost využít danou nabídku. Provozovatel ani innogy neodpovídají za případné škody/újmy vzniklé Zákazníkovi na zdraví a majetku v souvislosti s uplatněním slevového kupónu/kódu u Partnerů programu a čerpáním služeb či zakoupením zboží od Partnerů programu.
 9. Provozovatel má právo kdykoli podmínky nabídek v případě nutnosti změnit, nebo jakoukoli nabídku předčasně ukončit.
 10. Provozovatel má právo bez předchozího oznámení vyloučit z programu innogy Premium Zákazníka, který využívá výhody programu v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy, případně svým jednáním ohrozí dobrou pověst Provozovatele, Partnera nebo innogy.
 11. Provozovatel ani innogy neodpovídají za zneužití slevového kupónu/kódu Zákazníka neoprávněnou osobou.
 12. V ‍souvislosti s ‍realizací zákaznického programu innogy Premium jsou zpracovávány osobní údaje Zákazníka v ‍rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a ‍historie nabídek využitých zákazníkem v ‍rámci programu innogy Premium, a to ‍na ‍základě podpisu písemného formuláře nebo potvrzením elektronické verze souhlasu Zákazníka výslovně uděleného innogy. Udělený souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat. Podrobné informace o ‍zpracování osobních údajů prováděném innogy jsou k ‍dispozici na ‍https://www.innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/#ochrana-udaju-text-box-basic.
 13. Obchodní podmínky programu innogy Premium jsou k dispozici na internetových stránkách www.ipremium.cz. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změněných Obchodních podmínek na internetových stránkách www.ipremium.cz není-li uvedeno jinak.
 14. Právní vztahy mezi Provozovatelem, Partnery programu, Zákazníky a innogy se řídí právním řádem České republiky.
 15. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 3. 2023.

Vyhrajte voucher v ‍hodnotě 1 ‍000 ‍Kč, nebo věcnou výhru (mobilní telefon, tablet, kuchyňský robot...).

Každý měsíc losujeme z ‍vašich objednávek 10x voucher v ‍hodnotě 1 ‍000 ‍Kč a ‍2 ‍věcné výhry (mobilní telefon, tablet, kuchyňský robot...).

Pravidla soutěže