Obchodní podmínky programu innogy Premium

 1. Vlastníkem zákaznického programu innogy Premium, jenž je dostupný na internetových stránkách www.ipremium.cz je společnost innogy Energie s. r. o., IČ: 49903209, se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10 – Strašnice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 220583 (dále jen „innogy“).
 2. Provozovatelem programu innogy Premium je společnost Wunderman Thompson s.r.o. IČ: 25054309 se sídlem Praha 5, Nádražní čp. 762, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45691 (dále jen „Provozovatel“).
 3. Účast v Programu innogy Premium je dobrovolná a vzniká na základě využití nabídky programu innogy Premium zákazníkem innogy. Využít nabídky programu innogy Premium může pouze zákazník společnosti innogy Energie, s.r.o. s uzavřenou Smlouvou o sdružených dodávkách plynu a/nebo elektřiny a aktivovaným innogy účtem v servisním portálu innosvět  (dále jen „Zákazník“).
 4. Nabídku programu innogy Premium je možné využívat na internetových stránkách www.ipremium.cz nebo www.innosvet.cz.
 5. Nabídka innogy Premium spočívá v poskytnutí slevy na výrobek nebo službu poskytované smluvním partnerem innogy (dále jen „Partner programu“). Nárok na slevu je Zákazník povinen prokázat předložením slevového kupónu/kódu, který je mu po objednání odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce (alternativně poštou ve fyzické podobě do 2 týdnů od objednávky, pokud je taková možnost nabízena), nebo si slevový kód může Zákazník nechat zaslat prostřednictvím SMS. Způsob využití slevy je podrobně a závazně popsán v detailu každé nabídky. Objednání a doručení slevového kupónu/kódu je bezplatné.
 6. Všechny nabídky nainnogy Premium mají omezenou platnost. Platnost je vždy uvedena v detailu nabídky. Jednotlivé nabídky mohou být omezeny maximálním počtem Zákazníků, kteří si mohou nabídku objednat, nebo mohou být omezeny maximálním počtem objednání nabídky jedním Zákazníkem. Případná další omezení nabídek jsou podrobně popsána v detailu každé nabídky.
 7. Nabídky programu innogy Premium nelze kombinovat s jinými slevami Partnera programu, není-li v detailu nabídky uvedeno jinak. Slevový kupón/kód nelze vyměnit za jiné plnění ve stejné hodnotě poskytované Provozovatelem, Partnerem programu nebo innogy, ani nelze slevový kupón/kód proplatit v hotovosti.
 8. Využitím nabídky innogy Premium vstupuje Zákazník do právního vztahu přímo s Partnerem programu. Provozovatel ani innogy neodpovídají za škody/újmy vzniklé Zákazníkovi případnými změnami nabídky ze strany Partnerů programu, které mají za následek nemožnost využít danou nabídku. Provozovatel ani innogy neodpovídají za případné škody/újmy vzniklé Zákazníkovi na zdraví a majetku v souvislosti s uplatněním slevového kupónu/kódu u Partnerů programu a čerpáním služeb či zakoupením zboží od Partnerů programu.
 9. Provozovatel má právo kdykoli podmínky nabídek v případě nutnosti změnit, nebo jakoukoli nabídku předčasně ukončit.
 10. Provozovatel má právo bez předchozího oznámení vyloučit z programu innogy Premium Zákazníka, který využívá výhody programu v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy, případně svým jednáním ohrozí dobrou pověst Provozovatele, Partnera nebo innogy.
 11. Provozovatel ani innogy neodpovídají za zneužití slevového kupónu/kódu Zákazníka neoprávněnou osobou.
 12. Účastí v programu innogy Premium každý Zákazník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu platnosti programu innogy Premium a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o novinkách v programu innogy Premium a informací o dalších marketingových akcích innogy. Provozovatel a innogy bude dodržovat ustanovení čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. , souhlas se zpracováním. Účastník je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to výslovným projevem vůle (např. formou doporučeného dopisu, prostřednictvím e-mailu na adresu info@innogy.cz, nebo telefonátu na zákaznickou linku innogy 800 11 33 55). Účastník je oprávněn odmítnout souhlas s užitím jeho elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé jednotlivé zprávy (SMS, e- mail). Zákazník má právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz .
 13. Obchodní podmínky programu innogy Premium jsou k dispozici na internetových stránkách www.ipremium.cz a www.innosvet.cz. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změněných Obchodních podmínek na internetových stránkách www.ipremium.cz či www.innosvet.cz, není-li uvedeno jinak.
 14. Právní vztahy mezi Provozovatelem, Partnery programu, Zákazníky a innogy se řídí právním řádem České republiky.
 15. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2020.

Vyhrajte voucher v ‍hodnotě 2 ‍000 ‍Kč, nebo věcnou výhru (mobilní telefon, tablet, kuchyňský robot...)

Každý měsíc losujeme z ‍vašich objednávek 10x voucher v ‍hodnotě 2 ‍000 ‍Kč a ‍2 ‍věcné výhry (mobilní telefon, tablet, kuchyňský robot...)

Pravidla soutěže